Omezení odpovědnosti


Informace uvedené na těchto internetových stránkách (portálu), zejména doporučení pro použití a aplikaci našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Vzhledem k různým používaným materiálům a proměnlivým pracovním podmínkám mimo naši kontrolu důrazně doporučujeme provádět intenzivní testy a vyzkoušet tak vhodnost našich výrobků s ohledem na požadované procesy a aplikace. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za újmu či škodu způsobenou postupem podle výše uvedených informací nebo na základě jakéhokoli písemného nebo ústního doporučení, s výjimkou případů jinak výslovně dohodnutých a případů úmrtí nebo zranění způsobeného hrubou nedbalostí nebo úmyslem společnosti Henkel, a s výjimkou odpovědnosti za újmu v rámci jakékoliv platné povinné právní odpovědnosti. Vezměte prosím na vědomí, že informace, které vám poskytujeme, nemusí být aktuální, úplné ani správné. Nemají sloužit jako právně závazné doporučení. Každý uživatel je výhradně odpovědný za posouzení a zajištění souladu s platnými zákony. Informace jsou chráněny autorským právem či jinými právy duševního vlastnictví. Autorskoprávní ochrany požívá zejména jakákoliv reprodukce, adaptace, překlady, uchovávání a zpracování obsahu tohoto webu v jiných médiích, včetně uchovávání nebo zpracování elektronickými prostředky. Jakékoli využití tohoto webu v celku nebo části vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny značky použité v tomto prodejním katalogu ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Henkel a/nebo jejích poboček.